הסכם מפרסם

הסכם זה ("ההסכם") נעשה על ידי ובין מפעילת רשת האתרים המפורטים להלן (להלן "החברה") לבין האדם או הישות המקבלים הסכם זה (להלן "המפרסם"). של התאריך שנקבע בו מתרחשת הסכמה להסכם זה.

עד:

הואיל והחברה עשויה להיות או עוסקת, בין היתר, במתן שירותים מקוונים המאפשרים למפרסמים לשלוח ו/או לפרסם מידע על בדרנים למבוגרים, פרסומות ו-ontנכנס על אחד או יותר בבעלות או לא בבעלות, או קשור, באמצעות גontמעשה או אחר, אתרי אינטרנט, פורטלים, רשתות ושאר ניירות וחפציםtronשקעי ic כולל, ללא הגבלה, www.rubpage.com (יחד, "רשת החברה");

הואיל ואם המפרסם הוא עסק מסחרי בודד המבקש לקדם את השירותים האישיים של המפרסם עצמו, המפרסם רוצה לקדם ולפרסם שירותים אישיים כאלה על ידי שליחת תמונות, תיאורים, טקסט ועוד.ontכניסה ומידע הנוגע למפרסם באחד או יותר מהשקעים ברשת החברה ובמקומות אחרים, אשרethדרך הרישומים המסווגים, הבאנרים ו/או הקישורים; ו

הואיל ואם המפרסם הוא ישות תאגידית, או עסק מסחרי בודד המבקש לקדם שירותים של אחרים, המפרסם מעוניין להקים חשבון עם החברה לצורך קידום שירותיהם של צדדים שלישיים על ידי שליחת תמונות, תיאורים, טקסט ועוד.ontמידע ומידע על הבדרנים המבוגרים שהמפרסם מעסיק או מייצג לפרסום באחד או יותר מהשקעים ברשת החברה ובמקומות אחרים, אשרethדרך הרישומים המסווגים, הבאנרים ו/או הקישורים; ו

הואיל ובכפוף לעמידה קפדנית של המפרסם בתנאים וההגבלות של הסכם זה, המפרסם רשאי לשלוח ולפרסם תמונות שסופקו על ידי המפרסם וכןontלהיכנס לאחד או יותר מהשקעים ברשת החברה או להשתמש בשירות אחר שהחברה עשויה להעמיד לרשות המפרסם מעת לעת;

כעת, לפיכך, בהתחשב בהבטחות וההסכמות ההדדיות להלן גontמתוך תמורה טובה ובעלת ערך, אשר נאותותה ודייקתה מוכרת, הצדדים, כל אחד בכוונתו להיות מחויב בכך מבחינה משפטית, מבטיחים ומסכימים כדלקמן:

1. הסכמה ושינוי של הסכם זה

1.1 בהפיכתו למפרסם באתר זה, המפרסם מסכים לכל התנאים וההגבלות במסגרת הסכם זה. המפרסם אינו רשאי לבחור ולבחור את התנאים החלים על המפרסם. אם המפרסם אינו מסכים לכל הוראות הסכם זה, על המפרסם להפסיק את כל הגישה והשימוש באתר ובכל שירותים אחרים הניתנים על ידי החברה. שום דבר בהסכם זה לא נועד ליצור זכויות אכיפה כלשהן על ידי צדדים שלישיים.

1.2 איש אינו מורשה לגשת לאתר או להשתמש בשירותים אלא אם כן הוא קיבל הסכם זה. קבלה כזו אינה צריכה להיות באמצעות חתימה פיזית, שכן אלקtronקבלת הסכם זה מותרת על פי חוק. המפרסם מביע הסכמה ל-ג זהontהסכם מעשי על ידי נקיטת כל מעשה המעיד על הסכמה לכך. דוגמאות לפעולות כאלה כוללות הקלדת שם המפרסם בשדה חתימה, סימון תיבה או לחיצה על כפתור גontעם המילים "אני מסכים", "גontinue", או תחביר דומה. המפרסם מבין שיש לזה אותה השפעה משפטית כמו הנחת חתימה פיזית של המפרסם על כל ג משפטי אחרontלהתעסק. אם המפרסם לא יעשה מעשה כזה, המפרסם עדיין מחויב לתנאי הסכם זה מתוקף הגישה של המפרסם לכל חלק מהאתר או השירותים של החברה. אם המפרסם לוחץ על קישור, כפתור או מכשיר אחר שסופק למפרסם בכל חלק של ממשק אתר האינטרנט של החברה, אזי המפרסם הסכים באופן חוקי לכל התנאים וההגבלות.ontמופיע כאן. בנוסף, על ידי שימוש באתר או בשירותים בכל דרך שהיא, לרבות העלאת Contכאשר (כהגדרתו להלן) לאתר, המפרסם מבין ומסכים שהחברה תשקול שימוש כזה כאישור של המפרסם להסכמה מלאה ובלתי מותנית של המפרסם לכל התנאים בהסכם זה.

1.3 מעת לעת, החברה רשאית לשנות הסכם זה. החברה שומרת לעצמה את הזכות לעשות זאת, והמפרסם מסכים שלחברה יש זכות זו. המפרסם מסכים שכל השינויים או השינויים בהסכם זה הם בתוקף וניתנים לאכיפה מיד עם הפרסום ויחולו על כלontמידע שנמסר ו/או נשמר על ידי החברה. כל גרסה מעודכנת או ערוכה מחליפה כל גרסאות קודמות מיד עם הפרסום, והגרסה הקודמת היא ללא contשמירה על תוקף משפטי אלא אם הגרסה המתוקנת מתייחסת ספציפית לגרסה הקודמת ומשאירה את הגרסה הקודמת או חלקים ממנה בתוקף. כחריג ספציפי לאמור לעיל, שום עדכון או שינוי בהסכם זה לא ישפיעו על ההתחייבויות הפיננסיות שחב המפרסם לחברה, אשר יחולו באופן בלעדי על פי הגרסה של הסכם זה שפורסמה כאשר המפרסם פרסם את ה-C של המפרסם.ontent. החברה מסכימה שאם תשנה משהו בהסכם זה, החברה תשנה את "תאריך השינוי האחרון" בחלק העליון של הסכם זה כך שיהיה ברור מיד שהחברה עדכנה את ההסכם. המפרסם מסכים לבקר מחדש מעת לעת בדף אינטרנט זה, ולהשתמש בכפתור "רענן" בדפדפן של המפרסם כאשר הוא עושה זאת. המפרסם מסכים לציין את תאריך העדכון האחרון להסכם זה. אם "תאריך השינוי האחרון" נשאר ללא שינוי מהפעם האחרונה שהמפרסם בדק הסכם זה, המפרסם רשאי להניח ששום דבר בהסכם לא השתנה מאז הפעם האחרונה שהמפרסם קרא אותו. אם "תאריך השינוי האחרון" השתנה, המפרסם יכול להיות בטוח שסוםethהאמור בהסכם השתנה, והמפרסם צריך לבדוק אותו מחדש כדי לקבוע כיצד ייתכן שהזכויות והחובות של המפרסם הושפעו מהתיקונים. במקרה שבו בית משפט כלשהו יראה שקבלת שינוי להסכם זה אינה יעילה מכל סיבה שהיא, הצדדים מתכוונים לאכוף את הגרסה העדכנית ביותר, שהתקבלה בעבר, של ההסכם.

ויתור - על ידי אי בדיקה תקופתית של הסכם זה כדי לקבוע אם אחד מהתנאים השתנה, המפרסם נוטל על עצמו את כל האחריות לכישלון כזה והמפרסם מסכים לכישלון שכזה בגדר ויתור חיובי של המפרסם על זכותו של המפרסם לעיין בתנאים המתוקנים. החברה אינה אחראית להזנחה של המפרסם את זכויותיו המשפטיות של המפרסם.

2 גontent, תשלומים, החזרים וחשבונות

2.1 פרסום של Content. בכפוף לתשלום כל העמלות ולאישור החברה לבקשת רישום החשבון של המפרסם, המפרסם רשאי להגיש פרסום ג.ontכניסה לפרסום ברשת החברה. "גontent" מוגדר כל אחד מה-c של המפרסםontתוכן, חומרים, מידע, תמונות ויזואליות, תמונות, וידאו, גרפיקה, חומר טקסט, קישורים לאתרים ומדיה חברתית, שמות במה, דמות, פרסונה, נתונים ביוגרפיים ו-contמידע מעשה). פרסום של גontent כפוף לציות המחמיר של המפרסם להנחיות הפרסום של החברה, למדיניות סקירת תמונות ולעמידה בהסכם זה, לרבות אך לא רק את הדברים הבאים:

2.2 אם המפרסם כפוף לחוק הפדרלי והמדינתי בארצות הברית, המפרסם מתחייב ומסכים שכל Contהרשומות שיוגשו ו/או יפורסמו על ידי המפרסם יופקו בהתאם לכל ההוראות הרלוונטיות של החוק של ארצות הברית, לרבות אך לא רק כותרת 18, USC §§2256, 2257 ו-2258A וכו'. ו-28 CFR Part 75 ואילך, כפי שתוקן, ("סעיף 2257") וכן כל שאר החוקים או התקנות הפדרליים, הממלכתיים, המקומיים, המחוזיים והזרים הרלוונטיים.

2.3 המפרסם עוד מתחייב ומסכים שכל Contההודעה שנשלחה ו/או פרסמה על ידי המפרסם אינה כוללת נושא שיגרום לחובות של סעיף 2257. אם כזה גontent מפעיל את Section 2257, ואז המפרסם הוא solהאחראי האחראי על שמירת כל הרישומים הנדרשים לפי סעיף 2257 או לפי בקשת החברה. אם החברה תידרש, המפרסם ימסור לחברה מיד את השם החוקי המלא של האפוטרופוס הרשומות שלה, הכתובת שבה נשמרות כל רישומי סעיף 2257, וכן עותק של כל רישומי גיל ומידע אחר הנדרש לפי סעיף 2257, המתייחס לג.ontפורסם בשקע אחד או יותר ברשת החברה. בנוסף, אם המפרסם מתגורר בתחום שיפוט שאינו ארצות הברית ("תחום השיפוט הזר"), או מגיש Contמתוך תחום שיפוט זר, המפרסם גם ישמור את כל הרישומים ככל שיידרש על פי החוקים של תחום שיפוט זר זה, בנוסף לכל התחייבות אחרת המוטלת מכוח זה.

2.4 תמורה: תמורה בהסכמת המפרסם לכל ההוראות בהסכם זה ניתנה למפרסם בצורה של מתן אפשרות למפרסם להשתמש ברשת החברה, הכוללת מתן אפשרות למפרסם להקים חשבון באתר, לשלוח פרסום ג.ontותיהנו מהטבות הקידום הנלוות. המפרסם מאשר בקיומה ובמספיקותה של התמורה עם הסכמתך להסכם זה.

2.5 עלויות פרסום: לקידום שירותים באתר, על המפרסם לבחור באחת או יותר מהצעות הפרסום של החברה. התעריפים הקשורים להצעות השונות, לאחר שנבחרו, מוצגים בצורה בולטת בזמן הרכישה. תעריפים כאלה כפופים לשינוי לפי שיקול דעתה של החברה בכל עת. העלויות הכרוכות בהצבת מודעות ושירותים אחרים מתוארות באופן בולט באתר, ומשולבות בזאת בהפניה.

2.6 המפרסם נושא מלא ו solאחריות להפקה, פרסום ופרסום של ה-Content. המפרסם יודיע לחברה בתוך יום עסקים אחד (1) מהפרסום הראשון על כל תיקונים, שינויים או מחיקה הדרושים לכך. החברה לא מספקת החזרים או זיכויים (הכוללים זיכויים, התאמות, קופונים וכדומה) ואין לצפות למפרסם.

(א) החברה אינה מספקת החזר, החברה, בשעה שלה solלפי שיקול דעת, לא (i) תנפיק זיכוי בחזרה לכל כרטיס אשראי או חיוב ששימש לתשלום עבור שירות הפרסום; לא (ii) תנפיק המחאת החזר אשר לא תישלח בדואר לכתובת הרשומה הנוכחית כפי שהיא משתקפת בחשבון המפרסם. ככל שהחברה אכן מספקת או מפרסמת זיכוי לחשבון המפרסם או סיפקה זיכוי בעבר, בכל מקרה ומקרה, מכל סיבה שהיא, יש להשתמש באשראי כאמור לא יאוחר מ-1) מאה שמונים (180) יום מהיום. פורסם לחשבון המפרסם; 2) לפני סיום הסכם זה; או מאה שמונים (180) יום מתאריך תוקף הסכם זה, לפי האחרון מביניהם. אחרת, הזיכוי יבוטל ויחולט ולא יינתן תחליף. כל תשלום יתר יירשם כזיכוי ויטופל בהתאם לפסקה זו.

(ב) המפרסם נושא מלא ו solאחריות לוודא שכל תשלום מסומן כראוי והולם כך שהחברה תוכל להחיל תשלום זה על חשבונו ועל הפרסומת של המפרסם. המפרסם חייב גontלפעול לחברה באופן מיידי אם המפרסם סבור שהתשלום של המפרסם כאמור לא יושם כהלכה. אם החברה לא תוכל להחיל תשלום בתוך תשעים (90) יום לאחר קבלתו, תשלום זה יחולט, יהפוך לרכושה של החברה, ולא יוחזר.

(ג) אם הצדדים יסכימו שהמפרסם ישלם עבור פרסומות בהתבסס על מודל עמלות משתנה כגון הופעות, קליקים, חשיפה, המרות וכדומה (למשל, מודעות באנר), על המפרסם לשלם לחברה עמלת ריטיינר שאינה ניתנת להחזר ב- לְקַדֵם. בתום תקופת דיווח, כפי שנקבע על ידי החברה בה solלפי שיקול דעתה, החברה תגיש למפרסם דוח המתעד את חישוב עמלת הפרסום ועמלה כזו תנוכה מסכום החזקה. רישומי החברה, הקבצים, הסטטיסטיקה והדוחות של החברה יהיו הבסיס היחיד לחישוב עמלת הפרסום, ואינם כפופים לביקורת. יש להגיש כל שאלה הנוגעת לחישוב כזה תוך חמישה (5) ימי עסקים ממועד הגשת הדוח למפרסם, אחרת חישוב עמלה שכזה ייחשב כסופי. הצדדים מודים ומסכימים כי מודל שכר טרחה משתנה כמתואר לעיל הינו מ' נפוץethod עבור חישוב עמלת פרסום בין עסקים עצמאיים באינטרנט ואין פירושו ואינו מרמז כי החברה מחזיקה, ג.ontתפקידים, או שיש לו השפעה כלשהי על העסקים של המפרסם. למפרסם יש solה ובעלות מלאה ו-גontתפקיד על עסקיה.

(ד) המפרסם מאשר ומסכים שהמוסד הפיננסי או הספק של המפרסם עשויים להטיל עמלה על המפרסם כתוצאה מכך שהמפרסם ישלם את דמי הפרסום או השירות שלו לחברה באמצעות מוסד פיננסי זה או כרטיס אשראי/חיוב של הספק או תשלום אחר.ethod. המפרסם מבין שהחברה עשויה להשתמש בעיבוד סוחר מקומי ו/או בינלאומי, וככזה עשויות להתווסף עמלות בינלאומיות נוספות. למפרסם מומלץ להבין מראש עמלות כאלה כמו המפרסם solאחראית לתשלום עמלות כאלה, ולשקול עמלות כאלה בבחירת תשלום מethod וכרטיס אשראי/חיוב ספציפי שכן העמלות משתנות.

2.7 בנוסף להיותה solאחראי ואחראי לכל Contהוגשה לרשת החברה, המפרסם גם solely אחראי לכל גontהגישה הנגישה דרך כל קישור שהמפרסם כולל כחלק מה-C של המפרסםontועבור כל תקלות טכניות, שגיאות או בעיות אחרות הנגרמות על ידי קישור כזה. המפרסם משחרר ומחזיק במפורש את החברה (שמשמעותה החברה, בעליה, נושאי המשרה והדירקטורים, יורשיה, הנציגים, עורכי הדין, השותפים, הסוכנים ובעלי הרישיונות שלה, ובכל המקרים, בעליהם, נושאי המשרה והדירקטורים, יורשיהם, הנציגים, שותפים, סוכנים ובעלי רישיון) לא מזיקים לכל תביעה, חובות או טענות הקשורות לאתר כלשהו המקושר לשקע אחד או יותר ברשת החברה על ידי המפרסם.

2.8 המפרסם הוא solאחראי לכל Contנמסר לחברה, על ידי המפרסם או מטעם המפרסם על ידי צדדים שלישיים (כגון צלמים או נציגים אחרים של המפרסם) וכל הוראות הסכם זה יחולו על C כאמורontent. המפרסם מתחייב ומצהיר שהוא מחזיק ושומר, או קיבל מה-Contהבעלים, כל הזכויות הדרושות להצגת כל ה-Contהמוגש לחברה בהתאם להסכם זה, לרבות, ללא הגבלה, כל מהדורות הדגמים הנדרשות, רישיונות זכויות יוצרים, רישיונות סימני מסחר, הקצאות, זכויות פרסום וכדומה. המפרסם משחרר באופן ספציפי ומחזק את החברה בגין כל תביעה, חובות או טענות הקשורות לכל ג.ontהיא שולחת ו/או מפרסמת בהתאם להסכם זה.

2.9 לפני הגשת כל Contלפרסום, על המפרסם להקים חשבון פרסום ("חשבון") בחברה, הדורש רישום, זיהוי ופרטי תשלום ספציפיים, לפי שיקול דעתה של החברה. המפרסם מתחייב ומצהיר כי כל המידע המסופק בקשר לרישום לחשבון הוא נכון ונכון. המפרסם רשאי ליצור רק חשבון אחד (1), והעברה או מכירה שלו אסורה. רישום לחשבון עשוי להידחות, להשעות או לבטל על ידי החברה בכל עת, לפי שיקול דעתה של החברה, אם המפרסם לא יעמוד או יעמוד בהנחיות הפרסום של החברה, הערכת אבטחת האיכות, מדיניות נגד הונאה או אימות לקוחות של החברה. מַאֲמָצִים. מפרסמים שנדחו, הושעו, נדחו או נאסר עליהם ליצור חשבון לא ינסו לרשום חשבון אחר באמצעות אותו פרטי רישום או אחר. כל מאמצי עקיפה כאלה ייחשבו כהונאה ובלתי חוקית.

2.10 המפרסם אינו רשאי ליצור חשבון אם גישה לאתר או לשירותיו תפר את חוקי סמכות השיפוט של המפרסם.

2.11 המפרסם יהיה אחראי לכל השימושים ו/או הפעילויות המתבצעים דרך חשבון המפרסם, אשרethאו לא מורשה על ידי המפרסם. המפרסם מסכים להודיע ​​מיד לחברה על כל גישה או שימוש בלתי מורשית בחשבון של המפרסם.

2.12 החברה מתנערת מכל אחריות הנובעת מגישה ו/או שימוש במרמה באתר דרך חשבון המפרסם.

2.13 למפרסם עשויה להיות גישה מקוונת לחשבון שלו. המפרסם מאשר ומסכים שניתן להשתמש בחשבון כזה solרק כדי לאפשר את המטרות המפורטות בהסכם זה, לרבות כל שימוש הנחוץ לביצוע כוונתו. המפרסם ישמור על סיסמת החשבון שלו ופרטי התחברות אחרים בהתאם לתקני התעשייה, ולא ישתף מידע כזה עם צד שלישי כלשהו. המפרסם נשאר solאחראי ואחראי ל-Contנכנס בחשבון כאמור ללא קשר לכל סיוע שהחברה עשויה לספק למפרסם ביחס לחשבון זה (למשל, טעינה או העברה של Contלהיכנס לחשבון) כפי שמותר על פי הסכם זה.

2.14 פרטיות/איסוף נתונים.

(א) המפרסם מאשר ומסכים שהחברה משתמשת בעוגיות, יכולות דפדפן, משואות אינטרנט, תכונות ופונקציות, שירותי מעקב וטכנולוגיה אחרת כדי לאסוף מידע על המפרסם על מנת לשפר את חוויית המפרסם באתרים. איסוף הנתונים הללו נועד לשפר את הניווט באתר; לשמור על מעקב אחר העדפות; לספק דוחות כלליים של ניתוח אינטרנט פנימי ומשתמש; לערוך מחקר; ולסייע בזיהוי פעילויות הונאה אפשריות. המידע שנאסף כולל, בין היתר, את כתובת ה-IP של המפרסם, המכשיר, נתוני העסקאות, מידע הדפדפן, המיקום הגיאוגרפי, התמונות/התמונות ללא שינוי של התמונות/התמונות המטושטשות שהמפרסם עשוי לשלוח, ונתוני הפעלה אחרים (ביחד, " נתונים פסיביים").

(ב) המפרסם מאשר ומסכים שכדי שהחברה תוכל לנהל עסקים, המפרסם יצטרך להעביר מידע אישי שיכלול פרטי חשבון ומפרסם, פרטי תשלום כגון נתוני כרטיס אשראי או חיוב, נתוני זיהוי, מסמכי זיהוי אישיים כגון כמו תעודות זיהוי ממשלתיות ומסמכי אימות אחרים, אימות או תמונות אחרות, ו/או תיעוד וחומרים אחרים לאימות גיל של בעל החשבון או האנשים המתוארים ב-Content. בנוסף, המפרסם מאשר ומסכים שהחברה רשאית להקליט ולאחסן את כל האינטראקציות עם המפרסם (למשל, טלפון, צ'אט חי, דואר אלקטרוני, אינטרנט וכו'). כל הקטגוריות הנזכרות לעיל של מידע, נתונים וחומרים מכונות כאן "נתונים פעילים".

(ג) המפרסם מסכים באופן מלא וביודעין באופן מפורש לקבלה וטיפול של החברה בנתונים הפסיביים ובנתונים הפעילים (together, "נתונים עסקיים") על אף מתי או לפי איזה הסכם הם נמסרו לחברה. החברה מסכימה שהיא תעבד את הנתונים העסקיים תוך שימוש בסטנדרטים סבירים מבחינה מסחרית. כמו כן, לחברה יש הרשאה מפורשת של המפרסם (ללא כל הסכמה נוספת) להשתמש ולתחזק את הנתונים העסקיים ככל שתמצא לנכון, ולמסור את חלקם או כולם לכל רשות אכיפת חוק, או בתגובה לזימון או מנהלי, רגולטוריים או אחרים. הליך משפטי או התחייבות, לרבות, ללא הגבלה, לצד שלישי להגן על החברה, המפרסם או הציבור הרחב ו/או למסור אותם לצד שלישי ולכל הקודמים, היורשים והמומחים באירוע החברה, נכסיה, או כולם או כמעט כל נכסיה, נרכשים במכירה, מיזוג או ארגון מחדש אחר של החברה, או במקרה של פשיטת רגל, בsolונסי, או כינוס נכסים. אם החברה תת סעיףontמבצעת, מוכרת או מעבירה את התחייבויותיה על פי הסכם זה לישות לא ממשלתית, היא תעשה זאת רק אם ישות כזו תסכים להשתמש בסטנדרטים סבירים מסחרית כדי להגן על נתונים עסקיים אלה. המפרסם מבין שאם יש (ממשלתי או לא) תת סעיףontרוקטור, קונה או מועבר לא ימלא את התחייבויותיו להגנת המידע לפי הסכם זה החברה לא תהיה אחראית או אחראית בשום צורה כלפי המפרסם בגין ביצוע המשנהontרקטור.

(ד) המפרסם מסכים במפורש שהחברה רשאית לחפש, להשוות ולאמת את הנתונים העסקיים מול כל משאבים רלוונטיים כגון מסדי נתונים ממשלתיים וכלים ותוכנות של צד שלישי, וביחס למידע אשראי, חיוב, מתנה או כרטיס תשלום אחר, לחברה יש הרשאה מפורשת של המפרסם להשתמש בספק צד שלישי תואם PCI כדי לאחסן ולעבד כרטיסי תשלום כגון כרטיסי אשראי, חיוב ומתנה.

3. הענקת זכויות רישיון.

3.1 המפרסם מעניק בזאת לחברה, יחד עם יורשיה והקצאתה, רישיון כלל עולמי, לא בלעדי, תמידי, ללא תמלוגים להשתמש, להציג, להעתיק, לפרסם, לפרסם, להציג, לשדר, לשדר, לתקשר, לבצע, להפיץ ולהפיץ C של המפרסםontשייכנסו לרשת החברה ו/או לשלב מפרסם זה גontלהיכנס לכל צורה, מדיום או טכנולוגיה הידועה כעת או שפותחה מאוחר יותר. הרישיון שניתן לחברה על ידי המפרסם יאפשר פרסום של מפרסם ג'ontבאתרי צד שלישי אחרים שיסייעו לחברה לגרום ליותר צופים לראות את ה-C של המפרסםontent, לרבות יצירות נגזרות כלשהן המבוססות על, או קומפילציה הכוללת, C כאמורontent, למטרות המפורטות בהסכם זה, לרבות כל שימוש הנחוץ לביצוע כוונתו. המפרסם מעניק בזאת לחברה את הזכות של החברה solשיקול דעת, לעבד ו/או לבצע שינויים כגון מחיקות ב-Contנכנס על מנת ל-C כזהontכדי לציית לכל החוקים, הכללים והתקנות החלים (ביחד, "חוקים") ולמדיניות והנהלים של החברה, ולהרתיע מהפרת קניין רוחני של צד שלישי (למשל, זכויות יוצרים). באופן ספציפי, המפרסם מסכים שהחברה רשאית להציב "RubPage” סימן מים ממותג על תמונות שהגיש המפרסם לחברה לתצוגה באתרי החברה. המפרסם גם מבין ומסכים ומסכים בזאת שהחברה עשויה לאפשר את Contלאפשר לצופים, למשתמשי האתר ואחרים ליצור ו/או לפרסם הערות, דירוגים, ביקורות וכדומה (ביחד, "הערות צופים") על מפרסם כזה באתר אחד או יותר בבעלות או קשורה. המפרסם פוטר במפורש את קבוצת החברה מכל אחריות הנובעת בקשר להערות הצופים או לשימוש של החברה ב-Contהכל, לרבות, ללא הגבלה, אחריות הנובעת מכל טשטוש, עיוות, שינוי, סימון מים או אשליה אופטית שעלולים להתרחש.

3.2 על אף כל הוראה להלן בסעיף גontבאופן נדיר, לחברה לא תהיה מחויבות לאכוף את זכויות היוצרים של המפרסם או זכויות קניין רוחני אחרות הקשורות ל-Contהוגש ו/או פורסם. המפרסם מכיר בכך שגניבת קניין רוחני משתוללת באינטרנט, וכי Contניתן לגנוב, להעתיק או להפר אותו בדרך אחרת על ידי צדדים שלישיים אשר לחברה אין גontroll. במקרה של הפרה כזו, המפרסם יישא ב- solחובה לאכוף את זכויות הקניין הרוחני של המפרסם, אם ירצה בכך. החברה שומרת לעצמה את הזכות לאכוף זכויות יוצרים משלה, זכויות רישיון וזכויות קניין רוחני אחרות הקשורות לרשת החברה וליצירות קשורות. המפרסם ישתף, בכל עת, שיתוף פעולה סביר עם החברה ועם יועציה לגבי כל חשד להפרה או תביעה להפרה, לרבות, ללא הגבלה, להעיד, ועל ידי העמדת כל רשומה, ניירות, מידע וכדומה כאשר יתבקש באופן סביר על ידי חֶברָה.

3.3 אזהרת פרטיות/אבטחה: אנא שימו לב שבעוד שהחברה נוקטת מאמצים סבירים כדי להגן על כל מידע אישי או נתונים פרטיים שמפרסמים מספקים לחברה, אף אתר או שרת לא חסינים מפני פריצה או הפרות אחרות של פרוטוקולי אבטחה, שעלולות לגרום לאי-צדק. פרסום פומבי של מידע ונתונים כאלה. פעולות כאלה עלולות לגרום להשפלה, מצוקה נפשית/רגשית, גניבת זהות ונזקים משמעותיים אחרים. לפיכך המפרסם מאשר ומסכים שהחברה לא תישא באחריות לכל שחרור המידע הפרטי, הנתונים האישיים או C של המפרסם.ontהמפרסם מחזיק בזאת את החברה מפגיעה מכל אחריות ותביעות הקשורות בה. עוד מאשר המפרסם ומסכים שהאתר הוא יעד פרסום למבוגרים עם נושא אירוטי שניתן לגשת אליו למשתמשים בכל העולם. לפיכך, המפרסם מבין שכל חומר שיוגש לאתר עשוי להיראות על ידי חברים, משפחה, עמיתים, עמיתים, מעסיקים ומכרים בהווה ו/או לשעבר.

3.4 החברה אינה נדרשת או מחויבת לשלם למפרסם כל פיצוי כספי עבור זכויות הרישיון שהמפרסם העניק לחברה להלן, והמפרסם מסכים שהגשה ו/או פרסום ה-Contכניסה באחד או יותר מהשקעים ברשת החברה מהווה תמורה נאותה ומספקת למתן הזכויות האמורות.

3.5 משך זכויות הרישיון המוענקות להלן על ידי המפרסם לחברה יהיה לתקופה בלתי מוגבלת, אלא שזכויות הרישיון האמורות עשויות להיסתיים על ידי המפרסם על ידי סיום ההסכם בהתאם לסעיף 8.10. המפרסם מאשר כי עצם הפסקת התשלום על הפרסומות שלו או אי חידוש הפרסום עם החברה אינו מהווה סיום זכויות הרישיון או הסכם זה. לאחר סיום בפועל של זכויות הרישיון על ידי המפרסם, החברה תסיר כל Contמרשת החברה. החברה לא תידרש להחזיר כל Contהמפרסם שהמפרסם מסר לחברה. על אף כל דבר ל-גontנדיר, המפרסם מכיר בכך שכל Contה-ent עשוי להישמר ללא הגבלת זמן על ידי החברה, או קודמיו, סוכניה, דירקטורים, בעלי מניות, שותפים, יורשים ונציגיה לצורך ארכיון, ג.ontמטרות מציאותיות ו/או משפטיות לרבות, ללא הגבלה, פרסום של קטע בארכיון של מודעות, או קטע פרופיל של מפרסמים, באתר האינטרנט שלה, מכירה של החברה או של כל נכסיה או באופן מהותי ו/או פשיטת רגל. , כינוס נכסים, או בsolמעמד החברה.

3.6 כל זכויות הרישיון המוענקות לחברה להלן יהיו נטולות תמלוגים, ניתנות להקצאה מלאה, ניתנות להעברה וניתנות לרישיון משנה על ידי החברה, במסגרתה. solשיקול דעת.

3.7 המפרסם רשאי לייעד צד שלישי שיפעל בשמו של המפרסם על ידי ביצוע הסכם האצלת מפרסמים. המפרסם מאשר כי המפרסם אחראי באופן מלא לפעולותיו של צד שלישי ייעודי הפועל מטעם המפרסם, עם או בלי הסכמת המפרסם. המפרסם מאשר כי ביצוע הסכם האצלת מפרסם אינו פוטר את המפרסם מתנאי הסכם זה ומפרסם זה אחראי ביחד ולחוד לכל פעולותיו של נציג כלשהו.

3.8 הסכם זה אינו מהווה רישיון למפרסם להשתמש בשמות המסחריים של החברה, בסימני השירות או בכל סמל מסחרי אחר בבעלות או ברישיון של החברה, לרבות אך לא רק "RUBPAGE”, “RUB PAGE” וכל מונח גontהסימנים המסחריים, סימני השירות או השמות המסחריים המוגנים של aining החברה. כל שימוש בשמות המסחריים של החברה או מבעלי הרישיונות של החברה, סימני השירות או כל סמל מסחרי אחר אסור בהחלט בהיעדר הסכמת החברה מראש ובכתב. באופן ספציפי, המפרסם אינו רשאי לרשום כל Uniform Resource Locator (URL) או כתובת עולמית ש-ontהוא כל אחד מהסימנים המסחריים או כתובות האתרים של החברה או של בעלי הרישיונות של החברה או זה גontבמונחים כלשהם הדומים באופן מבלבל לסימנים המסחריים או לכתובות האתרים של החברה.

3.9 על אף כל האמור בסעיף גontנדיר, החברה מעניקה בזאת למפרסם רישיון עולמי ללא תמלוגים להשתמש, להעתיק ולהציג בפומבי את RUBPAGE סימן חברות קולקטיבי באופן הכפוף לאישור מתמשך של החברה. רישיון זה שניתן בסעיף זה יהיה גontיתקיים עד שהאירוע הראשון מבין האירועים הבאים יתרחש: (א) המפרסם לא יעמוד בתנאים שנקבעו על ידי החברה כתנאי מוקדם לשימוש בסימן; או, (ב) החברה מפסיקה רישיון זה בה solשיקול דעת על ידי ובמתן הודעה למפרסם. החברה שומרת לעצמה את הזכות ליישם דרישת תמלוגים או תמורה אחרת עבור גontניצול הזכויות המוענקות להלן.

4. מצגים, אחריות, התחייבויות ושיפוי מצד המפרסם. המפרסם מצהיר בזאת, מתחייב ומתחייב כלפי החברה כדלקמן:

4.1 למפרסם זה יש או בעל הסמכות החוקית להעביר או להעניק לחברה כל זכויות רישיון, זכויות קניין רוחני, זכויות משפטיות או שוויוניות אחרות הנחוצות או הנדרשות כדי לאפשר את פרסום ה-Contכניסה לחנות אחת או יותר ברשת החברה, לרבות, ללא הגבלה, כל זכויות היוצרים, זכויות הסימנים המסחריים, זכויות הלבוש המסחרי, פרסומי השמות המסחריים ופרסומי הדגמים של כל האנשים המופיעים ב-C האמור.ontמספיק כדי לאפשר שימוש חוקי בשמותיהם ובדמותם, בדמותם ו/או בדמותם, לרבות אך לא רק שחרורים של כל הזכויות הדרושות של פרסום, ניצול מסחרי ופרטיות.

4.2 המפרסם לא עשה כל הסכמים, התחייבויות, התחייבויות או שעבודים משפטיים אחרים העלולים למנוע או להפריע לזכויות ולרישיון שהמפרסם העניק לחברה לפי הסכם זה או שעלולים למנוע מהחברה להשתמש בחופשיות ב-Contייקבע כמפורט בהסכם זה.

4.3 שה-Content מקורי לחלוטין ולא הועתק כולו או חלקו מיצירה אחרת, פרסומת, תמונה או מקור של צד שלישי, שאינם בבעלות או ברישיון למפרסם. התמונות החזותיות גontנמצא ב-Contכל צילום של אדם המתואר ב-Content הוא ייצוג אמיתי ומדויק של האדם המתואר וזמין עבור כל השירותים המפורסמים.

4.4 שכל האנשים המתוארים בכל ייצוג ציורי ב-Contהנקודה שהמפרסם מסר לחברה היו מבוגרים מעל גיל שמונה עשרה (18) שנים (או יותר, אם גיל מעמד מבוגר גדול מ-18 בשטח השיפוט שבו צולמו האנשים), במועד האמור. אנשים צולמו, בקשר ליצירה או הפקה של ה-Contאף אוזן גרון.

4.5 שאם המפרסם ישתמש בחשבון המפרסם כדי לפרסם את Contקבע המתייחס לצדדים שלישיים, שכל התמונות של אנשים פרטיים גontנמצא ב-Content הם תמונות של בדרן מבוגר שהמפרסם מעסיק ו/או מייצג בפועל. אם אדם כזה אינו משויך עוד לסוכנות, הסוכנות תודיע לחברה בתוך יום עסקים אחד, ותבצע שינויים כאלה בכל פרסום של C.ontישקף כל שינוי כזה בעמותה. עוד מצהירה הסוכנות כי האדם החותם על הסכם זה בדק באופן אישי מסמכי אימות גיל כדי לאשר שהאדם המתואר בכל Contהכניסה שהוגשה לחברה היא מעל גיל ההסכמה החוקי באזור השיפוט שבו ה-Content נוצר.

4.6 RubPage יש לה מדיניות אפס סובלנות כלפי סחר בבני אדם, ניצול קטינים, זנות וכל התנהגות בלתי חוקית אחרת. אנו משתפים פעולה עם גורמי אכיפת החוק, בהתאם להליך מתאים, כגון זימון, בחקירת פעילות פלילית. RubPage בעלת מדיניות אפס סובלנות כלפי סחר בבני אדם, ניצול קטינים, זנות וכל התנהגות בלתי חוקית אחרת. אנו משתפים פעולה עם גורמי אכיפת החוק, בהתאם להליך מתאים, כגון זימון, בחקירת פעילות פלילית. פרסומות שיפרו את מדיניות האפס סובלנות שלנו יידחו, והגשת פרסומות כאלה לפרסום עלולה לגרום להפניה לרשויות אכיפת החוק ולסגירת חשבון מיידית.

4.7 שכל מפרסם ששלח את Contל-ent המתייחס או מתאר מקום עסק או מקום, יש הרשאה של העסק או המקום הנדון לפרסם C ​​כאמורontent, וכי כזה Content אינו מפר את זכויות הקניין הרוחני של העסק או המקום המתוארים.

4.8 שהנתונים העסקיים שהציג לחברה הם תקפים, אותנטיים ואמיתיים; שלמפרסם יש את כל הזכויות הדרושות לשימוש ולהצגה של הנתונים העסקיים לחברה; שהמידע גontהכתוב בו נכון ומדויק; וכי כל התיעוד המשמש לזיהוי מפרסמים הוא תיעוד שהונפק בסמכות של סוכנות ממשלתית מתאימה ותקפה של האדם ששמו מופיע בתיעוד.

4.9 למפרסם יש ושומר תיעוד תקף, אותנטי ואמיתי של האדם/ים המתוארים ב-Contנקודה שהמפרסם הציג לחברה לפי בקשה, והוכיח שאנשים כאלה היו מבוגרים מעל גיל שמונה עשרה (18) שנים (או מבוגרים יותר, אם גיל הסטטוס בוגר גדול מ-18 בשטח השיפוט שבו צולמו האנשים) כאשר ה-Contנוצר הציור המתאר אנשים כאלה. המפרסם מאשר כי תיעוד כזה כולל עדות לתאריך הפקת כל תיאור.

4.10 כי לא הוגשה כל טענה כלפי המפרסם ביחס ל-Contאו אחרת, וכי המפרסם אינו יודע על טענה כי ה-Content מפר את זכויות הקניין הרוחני או מפר את הזכויות בכל יצירה אחרת ו/או של כל אדם, סרט או תאגיד באשר הוא.

4.11 שכל ההתחייבויות ביחס ל-Contכל המשכורות, התמלוגים, דמי הרישוי בהווה ובעתיד, דמי שירות וכדומה, אם בכלל, שולמו עד כה במלואן, לרבות, ללא הגבלה.

4.12 שה-Content: (א) אינו בלתי חוקי או גontנדיר לחוק; (ב) אינו מקדם פעילויות בלתי חוקיות או קישור לאתרי אינטרנט או מדיה חברתית המקדמים פעילויות בלתי חוקיות; (ג) אינו מקדם או מקשר לאלימות גontנדיר לחוק; (ד) אינו מטריד, משמיץ, שונא, מתעלל, לשון הרע או מגונה; (ה) אינו מקשר לאתרים ש-גontאיי גontמעשה שהוא בלתי חוקי, משמיץ, מעורר שנאה, פוגעני, לשון הרע או מגונה; (ו) אינו כרוך בתיאורים של פעילות מינית ממשית או מדומה; (ז) אינו מציג את איברי המין או הערווה; (ח) לא היה בשום עת נתון לתביעה, חקירה או תביעה אזרחית כלשהי על ידי מפלגה או סוכנות ממשלתית כלשהי. החברה שומרת לעצמה את הזכות, אך אינה מתחייבת, למחוק, להסיר או לסרב לפרסם כל גontשהוא סבור שהוא בלתי חוקי, מגונה, פוגעני או מפר את הסכם זה או המדיניות והנהלים שלו. המפרסם מוותר על כל תביעה הקשורה להסרה כזו.

4.13 ששום דבר ב-Content מהווה או מציע הצעה לעסוק בהתנהגות או התנהגות בלתי חוקית, א solהצהרה או פגישה כדי לעסוק בהתנהגות או התנהגות בלתי חוקית, או תקשורת המתייחסת להתנהגות בלתי חוקית או התנהגות בלתי חוקית מכל סוג שהוא, בכל המקרים, ביחס לכל החוקים החלים. C כזהontאסור בהחלט ופרסום אותו יגרום לסגירת חשבונו של המפרסם בחברה.

4.14 שאם המפרסם מנהל עסק שמתואר או מופיע ב-Contהודעה שהוגשה לחברה על ידי המפרסם או שנמצאת באתר האינטרנט של המפרסם או באתר הרשת החברתית של המפרסם עצמו, שהעסק האמור תואם את כל החוקים החלים, וכי המפרסם השיג את כל הרישיונות, ההיתרים וההרשאות הנדרשים לעסוק בעסק כזה מכל הסוכנויות הרלוונטיות. רָשׁוּיוֹת.

4.15 המפרסם קרא, הבין, מסכים ויציית במלואו למדיניות, הצהרות ונהלים תפעוליים אחרים של החברה, כפי שהם מופיעים ב-www.rubpage. Com.

4.16 מפרסם זה יגן, ישפה ויפגע בקבוצת החברה מכל פעולה, תביעה, תביעה, פסקי דין, עונשים, הפסדים, פיצויים, עלויות, חיובים, לרבות שכר טרחת עורך דין סביר והפסדים אחרים אשר עשויים להיות מושגים או מוטלים. בשל הפרת כל מצג, אחריות, אמנה, או הסכם או מצג שווא שנעשו על ידי המפרסם להלן או כל טענה שאחד מ-Contדבר שנמסר על ידי המפרסם לחברה, או פורסם על ידי המפרסם, מפר זכויות קניין רוחני או זכות אחרת של צד שלישי כלשהו בגלל השימוש ב-Contשהוכנס על ידי החברה. המפרסם מסכים בנוסף להחזיר לחברה כל עלויות, לרבות שכר טרחת עורכי דין, שייגרמו לה בתגובה לזימונים, בקשות גילוי, צווי בית משפט, בקשות אכיפת חוק או הליך משפטי אחר הקשור למפרסם.

4.17 הגשת המפרסם של כל Contדבר המפר את הדרישות המפורטות בהסכם זה עלול להוות הפרה מהותית של הסכם זה, המאפשר לחברה לסיים אותו לאלתר.

5. הגבלת אחריות עבור הגשת גontאף אוזן גרון

5.1 המפרסם מסכים כי קבוצת החברה לא תהיה אחראית או אחראית בשום צורה או בכל מידה לאובדן או נזק לכל Contהמפרסם מספק או נמסר לחברה. כל גontent כפוף לשמירת הרישומים של החברה ולמדיניות קשורה אחרת. המפרסם מאשר במפורש שהמפרסם מספק רק עותקים של ה-Contלחברה, וכי החברה אינה מחויבת לשמור עותקי גיבוי של כל Contהודעה שנשלחה על ידי המפרסם או החזרה Contכניסה למפרסם.

5.2 המפרסם מסכים שהחברה לא תהיה אחראית או אחראית למעשים או מחדלים של משתמשים כלשהם ש-ontלפעול כמפרסם או לבקר באתרי האינטרנט של המפרסם דרך רשת החברה או אחרת ("תנועה"). תנועה כזו מגיעה AS-IS ללא כל אחריות מכל סוג שהואethמפורש או משתמע, לרבות, ללא הגבלה, אחריות לסחירות, התאמה למטרה או איכות מסוימת. המפרסם אחראי לוודא שתנועה כזו מסכימה לתנאים וההגבלות של המפרסם, ואם תעבורה כזו מפרה תנאים והגבלות כאלה, המפרסם מסכים שלא להטיל על קבוצת החברה אחריות או אחריות.

5.3 המפרסם מסכים שהחברה לא תהיה אחראית או אחראית למעשיו של כל אדם שיגיב לפרסומת או מפרסם ג.ontפורסם ברשת החברה. המפרסם משחרר את החברה באופן ספציפי מכל תביעה הנובעת מפציעה אישית, מצוקה נפשית, נזק לרכוש, אובדן חיים, אובדן חירות, פציעה, מחלה, הריון או נזקים/הפסדים אחרים שנגרמו למפרסם כתוצאה מאינטראקציות עם צדדים שלישיים. הנובע מ-Contפורסם ברשת החברה.

6. ויתור על אחריות/נטילת סיכון; הגבלת התחייבויות.

6.1 ויתור על אחריות/נטילת הסיכון. המפרסם מסכים במפורש שהשימוש של המפרסם בשירותים הניתנים על ידי החברה הוא בידי המפרסם SOLE וסיכון בלעדי. השירותים ניתנים על בסיס "כפי שהם, עם כל התקלות" ועל בסיס "כפי שהם זמינים". החברה מתנערת מפורשות מכל אחריות מכל סוג שהוא,ETHER מפורש או משתמע, לרבות, ללא הגבלה, האחריות המשתמעת של סחירות, התאמה למטרה מסוימת, איכות, בעלות ואי-הפרה, במידה המרבית הניתנת בחוק. החברה אינה מתחייבת שהשירותים יעמדו בדרישות המפרסם, או שהשירותים יהיו ללא הפרעות, בזמן, מאובטחים או נקיים משגיאות; החברה גם אינה נותנת אחריות כלשהי לגבי התוצאות העשויות להתקבל מהשימוש בשירותים, הצופים או המשתמשים באתרי האינטרנט שלה, התנועה, או לגבי הדיוק או האמינות של כל מידע שנמסר מהשירותים שקיבלו. בכל תוכנה, חומרה או השירותים יתוקנו. המפרסם מבין ומסכים שכל שימוש שהוא עושה בכל חומר ו/או נתונים שהורדו או הושגו בדרך אחרת באמצעות השימוש בשירותים הוא על פי שיקול דעתו של המפרסם והסיכון שלו הוא המפרסם. SOLELY אחראית לכל נזק למערכת המחשב שלה או אובדן נתונים הנובעים מהורדה של חומר ו/או נתונים כאלה. יתרה מכך, המפרסם מסכים גם שכל מאמר אינפורמטיבי, טיפים לפרסום או מאמר דעה (המכונה כאן ביחד "מאמרים") הממוקמים בכל מקום ברשת החברה אינם מיועדים לאף אחד מהחברים. SOLELY משקף את דעותיהם של מחברי המאמרים. המפרסם מסכים בזאת שכל הסתמכות על מאמרים היא SOLהחלטת מפרסם והמפרסם מסכימים בנוסף לוותר על כל תביעת אחריות שעלולה לנבוע מהחלטת המפרסם לפעול לפי כל עצה שעשויה להיות.ONTנמצא בכל מאמר.

6.2 הגבלת התחייבויות. המפרסם מבין ומסכים שבמידה המקסימלית המותרת על פי החוק החל, בשום מקרה החברה לא תשא באחריות לנזקים כלשהם למפרסם או לכל אדם או ישות שתבענה, בשום מקרה של טענה של זכויות בטענה של המפרסם, רווחים עסקיים, הפרעה עסקית, אובדן מידע עסקי, ושאר נזקים מיוחדים, לדוגמה, עונשיים, עקיפים, מקריים או תוצאתיים או כל הפסד כספי אחר) הקשורים, על בסיס, על בסיס, על בסיס, על בסיס, הסתמכות על המאמרים שפורסמו ברשת החברה, או על השימוש בתוכנה, חומרה או מתקני טלקומוניקציה על ידי החברה במתן שירותים למפרסם, גם אם החברה קיבלה ייעוץ, בלי סיבה אחרת, מסיבה אחרת. נְזִיקִין. המפרסם מכיר בכך שהמשפט שלעיל משקף הקצאה מושכלת ווולונטרית בין הצדדים של הסיכונים (ידועים ולא ידועים) העשויים להתקיים בהקשר להסכם זה, שבין הצדדים של הסיכונים (ידועים ולא ידועים) העשויים להתקיים בהקשר להסכם זה, ובין השאר התנאים הכלכליים או התנאים האחרים של הסכם זה בוצעו במשא ומתן והסכימו על ידי הצדדים בהסתמכות על הקצאת סיכונים מרצון שכזו. בכל מקרה, החבות המלאה של החברה על פי כל הוראה של הסכם זה במצטבר תוגבל במצטבר לסך כולל של לא יותר מעשרה דולרים ($10.00). מכיוון שמדינות מסוימות ותחומי שיפוט אינם מתירים את החרגה או הגבלת האחריות, ייתכן שההגבלה שלעיל לא תחול.

7. תפקיד החברה כספק שירות מקוון.

7.1 המפרסם מסכים שהמפרסם הוא היוצר והמפיק של ה-C שלוontent והוא solאחראי לכל Contמפורסם באחד או יותר מהשקעים ברשת החברה, ומקבל את כל ההתחייבויות הקשורות ל-Contהמתואר במקומות אחרים בהסכם זה.

7.2 הצדדים מאשרים ומסכימים כי החברה פועלת כמנחת תקשורת עבור מפרסמיה ו/או משתמשיה מצד שלישי. החברה אינה מייצרת, מעצבת או מספקת כל גontכניסה למפרסמים שלה. לפיכך, הצדדים מאשרים ומסכימים כי החברה תיחשב כספק שירות מקוון ("OSP") וכן תיחשב כשירות מחשבים אינטראקטיבי. שום דבר גontהמפורט להלן יתפרש כוויתור על זכויות בהקשר זה. המפרסם ימסור הודעה ויציית להליכי ההודעות הרלוונטיים ויסכים שלחברה תהיה וייהנה במלואה מהוראות הנמל הבטוח החלות, יחד עם החסינות, מגבלות החבות, הגנת השומרוני הטוב והוראות אחרות הנוגעות לספקים ולמשתמשים של מחשב אינטראקטיבי. השירותים המפורטים בחוק החל, וכל הודעה דומות והוראות אחרות המגבילות או מבודדות אחרת את האחריות של ספקי שירותי מחשב וספקים או משתמשים בשירותי מחשב אינטראקטיביים בהתאם לחוקי תחום שיפוט שעשויים לחול בהם המפרסם או הנציגים של המפרסם בוחרים להגיש תביעה כלשהי. נגד קבוצת החברה או כל חברה שמקצה או מעניק רישיון משנה של זכויות שהוענקו לחברה מכוח זה.

7.3 המפרסם מכיר באחריותו למנוע מקטינים תחת השגחתו לגשת לחומר מזיק או בלתי הולם. המפרסם מסכים לא לאפשר לקטינים לצפות בכל ג כזהontהמפרסם מסכים לנקוט באמצעים אחראיים כדי למנוע מהם לעשות זאת. מסנני בטיחות מקוונים מסחריים רבים זמינים שעשויים לעזור למשתמשים להגביל את הגישה של קטינים לחומר מזיק או בלתי הולם. המפרסם מודיע בזאת כי הוא יכול לחקור שירותים כאלה באתרי אינטרנט כגון: https://www.fosi.org/good-digital-parenting/ , https://www.rtalabel.org/ https://www.parentalguidance.org, בין היתר. לידיעתך, החברה אינה נותנת מצג או אחריות לגבי אף אחד מהמוצרים או השירותים המוזכרים באתרים כאלה, והחברה ממליצה למפרסם לבצע בדיקת נאותות מתאימה לפני רכישה או התקנה של מסנן מקוון כלשהו. המפרסם מסכים לנקוט בצעדים מיוחדים כדי למנוע מקטינים לצפות בontקיימת ברשת החברה אם קטין יכול לגשת למחשב או למכשיר הנייד של המפרסם. לבסוף, המפרסם מסכים שאם מדובר בהורה או אפוטרופוס של ילד קטין, באחריות המפרסם, לא של החברה, לשמור על הגבלת גיל.ontיוצגו או ייגשו לילדיו או מחלקותיו של המפרסם ברשת החברה.

7.4 המפרסם מכיר ומבין שהחברה פועלת כספקית של שירות מחשבים אינטראקטיבי. לפיכך, החברה חסינה מפני, ואינה יכולה להיות אחראית לתביעות הנובעות מפרסום או שידור ה-C.ontמפרסמים וצדדים שלישיים. החברה לא יוצרת כזה גontואיננה אחראית לפרסום הערות או הודעות של צדדים שלישיים שעלולים לעלות לרמה של מתן תביעה לפי החוק החל, לרבות, אך לא רק, פרסום של חומר שעלול להיחשב לשון הרע או הפרה. של פרטיות או זכויות פרסום. שימו לב, שהחוק מאפשר לחברה להסיר או לחסום כל גontנמצא כי הוא פוגעני, משמיץ, מגונה או מפר בכל דרך אחרת את מדיניות החברה, מבלי להשפיע על מעמדה של החברה כספקית של שירות מחשבים אינטראקטיבי.

8. תקני פרסום

8.1 החברה לעולם אינה מפרסמת פרסום גontמתכוון, ואינו מקבל פרסום גontלכל אדם מתחת לגיל 18.

החברה לעולם אינה מפרסמת תמונות או סרטון של מפרסם שצולמו לפני יום הולדתו ה-18 של המפרסם.

החברה לעולם אינה מאפשרת למפרסם לפרסם, להציע או לרמוז כי הם מתחת לגיל 18 (גם כאשר לחברה יש הוכחה לכך שהמפרסם הוא למעשה בן 18 לפחות).

מפרסמים אינם רשאים לשווק את עצמם באמצעות שמות תואר שיכולים לשמש לתיאור אדם מתחת לגיל 18.

8.2 החברה אינה יוצרת או בעלים של צד שלישי זה גontאינו מציע או מספק כל גontכניסה לצדדים שלישיים. החברה אינה אוכפת את זכויות הקניין הרוחני של מפרסמים, שכן המפרסמים שומרים על מלוא הזכויות והבעלות על ה-contהם מספקים, מלבד רישיון מוגבל שניתן לחברה באמצעות הסכם המפרסם לארח את contאף אוזן גרון.  

החברה היא פשוט מוציא לאור ולא acontספק כניסה. חומרים שהוגשו העומדים בתקני הפרסום ובדרישות הבטחת האיכות שלנו מתפרסמים ללא קלט של צוות החברה.

החברה לא תפרסם כל טקסט שייחשב למרמז מיני או מפורש או אחר solמדליק או עלול להתפרש בצורה שגויה solהסתה או מעורבות בכל התנהגות או התנהגות בלתי חוקית.  

החברה מקיימת את החוק האמריקאי; מיקום הפרסום שלך אינו קובע אילו חוקים חלים על המודעה שלך.

החברה לא תפרסם כל טקסט שהוא מפלה, פוגע או בלתי הולם בדרך אחרת.

החברה לא תפרסם כל טקסט המפר את זכויות היוצרים, הסימנים המסחריים או זכויות הקניין הרוחני של כל חברה, מוצר, אדם או שירות אחר בתעשייה למבוגרים.

מפרסמים אינם יכולים לפרסם כל הפניה או קישור, היפר קישור או כתובת אתר לאתרי צד שלישי.

מפרסמים אינם יכולים לפרסם איומים על מפרסמים או צופים אחרים.

יש להגיש ולפרסם את כל הטקסט בפרסומות באנגלית.

החברה דורשת מהמפרסמים להגיש את הטקסט שלהם בדיוק באופן שבו הם רוצים שיוצג בפרסומת שלהם.  

החשבון של המפרסם ייסגר אם הוא ישלח טקסט שמפר את החוק האמריקאי ו/או SOLICITS שירותים לא חוקיים.

8.3 החברה לא תפרסם כל תמונה שתתפרש כהלכה solהסתה או מעורבות בכל התנהגות או התנהגות בלתי חוקית.

לא ניתן לפרסם תמונות המציגות סימני מים עם קישורים, היפר-קישורים או כתובות אתרים.

החברה לא תפרסם כל תמונה המציינת, מרמזת או תתפרש בצורה שגויה כמצביעה על כך שהמפרסם מתחת לגיל 18.

החברה לא תפרסם כל תמונה של מפרסם שצולמה לפני שהמפרסם היה בן 18 לפחות.

החברה לא תפרסם כל תמונה שהיא מפלה, פוגענית או בלתי הולמת אחרת.

החברה לא תפרסם כל תמונה שתיפול תחת כותרת 18 קוד סעיף 2257 של ארצות הברית.

החברה דורשת מהמפרסמים להגיש את תמונותיהם בדיוק באופן שבו הם רוצים שיוצגו בפרסומת שלהם.

8.4 החברה לא תפרסם כל סרטון שייחשב למרמז מיני או מפורש או אחר solמדליק או עלול להתפרש בצורה שגויה solהסתה או מעורבות בכל התנהגות או התנהגות בלתי חוקית.

החברה לא תפרסם כל סרטון שאורכו יותר מ-3 דקות.

החברה לא תפרסם כל סרטון שהוא מפלה, פוגע או בלתי הולם בדרך אחרת.

החברה לא תפרסם כל סרטון שייפול תחת כותרת 18 קוד סעיף 2257 של ארצות הברית.

מדיניות פרסום הסרטונים של החברה תואמת את מדיניות פרסום התמונות של החברה.

9. מסמכים

9.1 אם מסיבה כלשהי, קיים ספק שהמפרסם מעל גיל 18 (הופעת תכונות הגוף של המפרסם, טקסט המציין או מרמז על כך שהמפרסם עשוי להיות צעיר וכדומה), ייתכן שהמפרסם יידרש להגיש. תמונת פנים לא מטושטשת, לא חתוכה או ללא הפרעה אחרת.

9.2 למפרסמים יש אפשרות להיות RubPage חבר שהוא תווית בלבד.

 

10. הוראות שונות.

10.1 כל Contמידע אחר שמסר המפרסם לחברה נחשב על ידי הצדדים כלא סודי לכל מטרה. על אף כל דבר ל-גontנדיר בהסכם זה, החברה רשאית, בהסכם solלפי שיקול דעת, להשיב לבקשות סבירות למידע על המפרסם, whethזה רשמי או לא רשמי. לחברה לא תהיה מחויבות להתנגד או להתנגד לבקשות כאלה, או להודיע ​​למפרסם על בקשות כאלה, לפני מתן מידע מגיב.

10.2 כל צד מאשר ומסכים שקרא והבין את הסכם זה במלואו והייתה לו הזדמנות לפנות לייעוץ משפטי לפי בחירתו לפני קבלתו. הסכם זה גontהוא ההסכם המלא בין המפרסם לחברה לגבי הנושא הנדון להלן. הסכם זה מחליף את כל ההבנות, הכתבים והמצגים הקודמים בכתב ובעל פה וניתן לתקן אותו רק לאחר הודעה מהחברה. הסכם זה יחייב ויחול לטובת הצדדים להלן ויורשיהם, נציגיהם האישיים, היורשים והמשכירים שלהם. אמנם הסכם זה עשוי להיות מועבר או מוקצה על ידי החברה, אך אין להעבירו או להקצותו על ידי המפרסם.

10.3 המפרסם מסכים כי במקרה של אחת או יותר מההוראות גontהמופיעים בהסכם זה, מכל סיבה שהיא, ייחשב כפסול, בלתי חוקי או בלתי ניתן לאכיפה מכל בחינה, חוסר תוקף, אי חוקיות או אי אכיפה כאמור לא ישפיעו על כל הוראה אחרת בהסכם זה, והסכם זה יתפרש כאילו הוראה בלתי חוקית, בלתי חוקית או בלתי ניתנת לאכיפה. (ים) מעולם לא נכללו.

10.4 המפרסם מסכים כי למטרות בנייה, הסכם זה ייחשב כאילו נוסח על ידי המפרסם והחברה כאחד. כל אי הבהירות ו/או אי העקביות לא יתפרשו לטובת או נגד אף אחד מהצדדים לכך.

10.5 המפרסם מסכים שבכל פעולה משפטית הנובעת מהסכם זה, הצד המנצח יהיה זכאי לשכר טרחת עורך דין והוצאות סבירות, לרבות שכר טרחת עורך דין בערעור.

10.6 הצדדים מסכימים כי הסכם זה יהיה כפוף לחוקי שוויץ ויתפרש על פי אותם. החלת אמנת האומות המאוחדות של גontחוקים למכירה בינלאומית של מוצרים אינם נכללים במפורש. אם יש מחלוקת בין הצדדים הנובעת מהסכם זה או הנוגעת אחרת להסכם זה, הצדדים ייפגשו וינהלו משא ומתן בתום לב כדי לנסות לחזורsolיש את המחלוקת. אם הצדדים לא יוכלו לחזורsolלנהל את המחלוקת באמצעות משא ומתן ישיר או לא רשמי, ולאחר מכן כצדדים solemethאוד של resolלאחר מחלוקת כזו, המחלוקת תוכרע סופית במסגרת כללי הבוררות של לשכת המסחר של ציריך על ידי בורר אחד, הבקיא בסכסוכי אינטרנט ומסחר אלקטרוני, שימונה בהתאם לכללים האמורים. ההליכים יתקיימו בציריך ויתקיימו בשפה האנגלית, למעט תביעות שבגינן מתבקש סעד צו מניעה כהלכה, אשר חייבות להיות בבית משפט בעל סמכות שיפוט מוסמכת הנמצאת בציריך.

לבורר לא תהיה סמכות לפסוק פיצויים עונשיים או לדוגמה; לאשר תובענה ייצוגית; להוסיף כל צד; לשנות או להתעלם מהוראות הסכם זה; ויהיה מחויב לחוק החל והחל. על הבורר להיות חבר בעל מעמד תקין של לשכת עורכי הדין ובעל יכולת לחתום על שבועת נייטרליות. הבורר ייתן חוות דעת בכתב המפרטת את כל העובדות המהותיות, וכן את בסיס החלטתו, תוך שלושים (30) יום מסיום הליך הבוררות. החלטתו או פסק הבורר יהיו סופיים ומחייבים את הצדדים. כל פסק בוררות יכול להירשם כפסק דין או צו בכל בית משפט בעל סמכות שיפוט מוסמכת. הצדדים מוותרים בזאת על כל זכויות שייתכן שיידרשו להם למשפט בנוגע לתביעות בוררות.

10.7 שום ויתור של מי מהצדדים על כל מחדל לא ייחשב כוויתור על מחדל קודם או לאחר מכן של הוראות אחרות של הסכם זה.

10.8 מלבד התחייבות המפרסם לשלם עמלות במועד המועד, אף אחד מהצדדים לא יישא באחריות או ייחשב כמפר או מחדל לפי הסכם זה עקב כל עיכוב או אי ביצוע כנדרש בהסכם זה כתוצאה מכך. של סיבות או תנאים כלשהם שהם מעבר לסבירות של צד כזה גontתפקיד ושצד זה אינו מסוגל להתגבר על ידי הפעלת חריצות סבירה מבחינה מסחרית, לרבות, ללא הגבלה, מעשי אלוהים; מלחמה, מהומות, אמברגו, פעולות של סמכות אזרחית או צבאית, או טרור; שריפה, שיטפונות, רעידות אדמה, הוריקנים, סופות טרופיות או אסונות טבע אחרים; חתכים בסיבים; שביתות, או מחסור בתחבורה, מתקנים, דלק, אנרגיה, עבודה או חומרים; כשל בתשתית שירותי הטלקומוניקציה או המידע; פריצה, פרצת אבטחת מידע, דואר זבל, עומס רשת, או כל כשל במחשב, שרת או תוכנה. אם יתרחש אירוע כוח עליון כלשהו, ​​הצד המושפע ימסור הודעה מיידית בכתב לצד השני ויעשה מאמצים סבירים מבחינה מסחרית כדי למזער את השפעת האירוע.

10.9 מערכת היחסים בין החברה למפרסם במסגרת הסכם זה היא של גontרקטורים ולא יהיו, ולא ייצגו את עצמם להיות, שותף, זכיין, זכיין, מתווך, עובד, משרת, סוכן או נציג של האחר לכל מטרה שהיא. לאף צד ניתנת כל זכות או סמכות לקבל או ליצור כל התחייבות או אחריות, מפורשת או משתמעת, בשמו של צד אחר או בשמו של צד אחר או לחייב אחר בכל דרך או דבר שהוא מעבר להתחייבויות שנוצרו בהסכם זה. .

10.10 כל אחד מהצדדים יהיה רשאי לסיים הסכם זה מסיבה, המבוססת על הפרה של הסכם זה, מיד לאחר הודעה בכתב לצד השני. כל צד רשאי לסיים הסכם זה ללא סיבה, בהודעה של עשרה (10) ימים לאחר. עם זאת, כל ביטול על ידי מפרסם יגרום לכל ה-C שסופק על ידי המפרסםontהסרה מהאתרים הפונה לציבור של רשת החברה, בכפוף לשמירה לארכיון, גontמטרות מציאותיות או משפטיות בהתאם לסעיף 3.5. לא גontהסעיף שסופק על ידי המפרסם יוחזר עם סיום. במקרה של סיום על ידי המפרסם, או סיום על ידי החברה מסיבה, לא יוחזרו או יוחזרו תשלומים. מלבד האמור להלן, עם סיום, יחסי הצדדים ייפסקו.

10.11 כל ההודעות (למשל, לפי סעיף 3.5 או סעיף 8.10) לחברה להלן חייבות להישלח לחברה באמצעות הטופס הבא: https://t.me/RubPage ובמדור הצ'אט עליך לשים לב ל"חוקי".

10.12 למען הסר ספק, ככל שיינתן שיפוי או שחרור לטובת החברה או לטובתה, שיפוי או שחרור כאמור יחולו על סוכני החברה, שלוחותיה, העובדים, נושאי המשרה, הדירקטורים, בעלי המניות, עורכי הדין, הספקים, גontרקטורים, קודמים, ממשיכים ונציגים.

10.13 סעיפים 1, 2.1-2.4, 2.6-2.12, 2.14, 3.2-3.8, וסעיפים 4 עד 10, כל ההצהרות, האחריות והתחייבויות השיפוי של המפרסם, וכל סעיפים אשר מטבעם ישרדו, יישארו לאחר סיום תוקף או התחייבויותיו של המפרסם. הסכם זה מכל סיבה שהיא.

חשוב!

על אף כל דבר ל-גontנדיר בהסכם זה או במקום אחר, החברה תמיד שומרת לעצמה את הזכות בהסכם solשיקול דעת לבקש תעודות זהות, לבקש תמונות למטרות אימות, לאמת את גיל המפרסמים, לאמת את גיל המפרסמים המופיעים בתמונות כלשהן בזמן צילום התמונות, לדחות ג.ontלהיכנס, לשנות את התמחור ו/או את מודל התמחור, ו/או לשנות קטגוריות פרסום ומדיניות לגבי קטגוריות כאלה ובנוסף, למכור, להעביר או להקצות חלק או את כל הנתונים והמידע של המפרסם, לרבות, ללא הגבלה, מידע אישי מזהה. כפי שמונח כזה פורש והוגדר בצורה רחבה (להלן "PII") ו/או סיפקו לצד שלישי ולכל הקודמים, היורשים והמומחים במקרה של פשיטת רגל, כינוס נכסים, או בsolאו אם החברה או כל נכסיה של החברה או באופן מהותי נרכשו במכירה, מיזוג או ארגון מחדש אחר של החברה בהתאם להסכם זה - הרשאה זו והרשאה לשרוד כל סיום או פקיעת הסכם זה. במידה והמפרסם אינו מסכים לשינויים במודל התמחור או התמחור או אפשרויות השירות, המפרסם רשאי לסיים הסכם זה ולא לפרסם פרסומות עתידיות.

אשר על כן, הצדדים מסכימים בזאת לתנאים המפורטים לעיל.

/s/ חברה

/s/ מפרסם